e-mail
e-mail
Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
 
1.      Η ιστοσελίδα www.nounou.gr έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρία «FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA» (εφεξής η «FCH») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή. Η FCH, είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτων συνεργατών της, διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών, συμβουλών στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής ο «Χρήστης») σχετικά με την FCH και τα προϊόντα της.
 
2.      H χρήση της ιστοσελίδας της FCH και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους ιστοσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 
3.      Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων της καθώς και των τυχόν εφαρμογών της από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών ή πρόσωπα με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους ιστοσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συναίνεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η συναίνεση των ανωτέρω ενηλίκων τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί στην περίπτωση που οι ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της FCH.
 
4.      Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας ή θεωρεί το περιεχόμενό της προσβλητικό οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχόμενου της.
 
5.      Η FCH δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Η FCH θα αναρτά στην ιστοσελίδα τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις όπως θα ισχύουν την εκάστοτε χρονική στιγμή και η χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη θα συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που θα βρίσκονται σε ισχύ την εκάστοτε χρονική στιγμή.
 
6.       Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τυχόν παράπονα του Χρήστη σχετικά με την παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων του (π.χ. δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) ο Χρήστης δύναται να απευθύνεται στην FCH στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. 800 11 668 668.
 
 
II. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 
1.      Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, δεδομένα, εμπορικά σήματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, επωνυμίες, λογότυπα, άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της FCH/τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.  
 
2.      Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά απαγορεύεται χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της FCH.
 
3.      Είναι δυνατή η προβολή,  η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας της FCH/ τρίτων συνεργατών.
 
4.      Τυχόν εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων, διακριτικά, ονόματα εταιριών, φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις επιστημονικού και μη περιεχομένου κλπ. που συνιστούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και τυχόν αναφορά στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.
 
 
 
IΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
                                    (HYPERLINKS)
 
Η FCH δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι σύνδεσμοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε από την FCH για τη διευκόλυνση του Χρήστη είτε από τρίτους και δεν εγγυάται την ορθότητα/ακρίβεια/επικαιροποίηση του περιεχόμενου τους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. H FCH δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 
 
 
 
                                                ΙV. EΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FCH
 
1.      Η FCH καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και θα είναι επαρκώς επικαιροποιημένο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως λ.χ. τα κείμενα, άρθρα, γραφικά, εικόνες και πληροφορίες που παρουσιάζεται από τους συντάκτες του αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. Μολονότι η FCH θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να διέπεται από σαφήνεια και ακρίβεια, η FCH δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται στην περίπτωση που το υλικό δεν είναι επικαιροποιημένο και δεν έχει σαφήνεια και ακρίβεια.
 
 
2.      Η FCH καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποκλείει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα και εφαρμόζει όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Η FCH δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.
 
3.      Η FCH καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία.
 
4.       Η FCH δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση να τροποποιεί/αναστέλλει/διακόπτει συνολικά ή μερικώς την ιστοσελίδα, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή να προβαίνει σε βελτίωσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η FCH δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή.
 
 
 V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
 
1.      Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανόνες του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και θα απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά δεν θα μεταδίδει περιεχόμενο που μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτου, δεν θα προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους, δεν θα μεταδίδει προς ή μέσω της ιστοσελίδας οποιοδήποτε άσεμνο, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, δεν θα μεταδίδει οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει κακόβουλο λογισμικό (ιούς, worms, Trojan Horse) ή άλλο επιβλαβές και ασύμβατο υλικό, κλπ.) και δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους ή δύναται να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών/πληροφοριών της FCH.
 
 
2.      Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τα τεχνολογικά μέσα και τον προσωπικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί έτσι ώστε να αποκτά την πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προστασία από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτήν την ιστοσελίδα.
 
 
VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
1.      Η FCH/τρίτοι συνεργάτες της δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που ο Χρήστης καταχωρεί στην ιστοσελίδα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η  FCH δεν συλλέγει, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η πρόσβαση του Χρήστη στην ιστοσελίδα της FCH συνεπάγεται την συγκατάθεσή του ως προς την ανωτέρω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της FCH.
 
2.      Η FCH χρησιμοποιεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας και του απορρήτου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από την ιστοσελίδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εντούτοις, η FCH δεν ελέγχει τις λειτουργίες του διαδικτύου και δεν ευθύνεται για την παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που διαδίδονται μέσω του δικτύου. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της FCH σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η  FCH δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
 
3.      H FCH συλλέγει και τηρεί αρχείο των προσωπικών δεδομένων που καταχωρεί ο Χρήστης (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ) με σκοπό να βελτιώσει τα προϊόντα της και τη διαδικτυακή παρουσία της (π.χ. να καταστεί πιο προσιτή η ιστοσελίδα της), να προωθήσει τα προϊόντα της, να διοργανώσει διαγωνισμούς, να αναλύσει την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων της, των διαγωνισμών και των προωθητικών ενεργειών της, να αξιολογήσει την προσωπική εμπειρία του Χρήστη σχετικά με την ιστοσελίδα της FCH κλπ.
 
4.      Η FCH καταρχάς δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη παρά μόνο στους υπαλλήλους της/τρίτους συνεργάτες, οι οποίοι συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική της FCH ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Η FCH δύναται να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη σε αξιόπιστες εταιρίες/συνεργάτες της (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες, παρόχους web analytics κλπ.) με σκοπό να διεξάγει έρευνες για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και προωθητικών ενεργειών της, την βελτίωση της ιστοσελίδας της κλπ. Στην περίπτωση αυτή η FCH θα διασφαλίζει ότι οι τρίτοι που χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη συμμορφώνονται με την πολιτική της FCH ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη καθώς και με το εκάστοτε ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
 
5.      O Χρήστης, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την FCH, έχει τα δικαιώματα που του επιφυλάσσονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και προσωρινής δικαστικής προστασίας.
 
6.       Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Ειδικά αναφορικά με προσωπικά δεδομένα ανηλίκων εάν γίνει αντιληπτό από την FCH ότι τέτοια δεδομένα έχουν συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα, θα προβαίνει στη σχετική διαγραφή αυτών το συντομότερο δυνατόν.
 
7.      Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες της ιστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόματος (username) και κωδικού πρόσβασης ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Email, όνομα, επίθετο κλπ.), ο Χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης της FCH για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.
 
8.      Η FCH δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη/παράνομη χρήση αυτών καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει χορηγούμενο κωδικό ή να διακόψει την πρόσβαση στο Χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων.
 
9.      O Χρήστης δίδει ρητά τη συγκατάθεσή του προς την FCH να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για προϊόντα/υπηρεσίες εκτός εάν επιλέξει ρητά ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων/υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info.hellas@frieslandcampina.com  
 
 
VII. ΧΡΗΣΗ COOKIES
 
1.      Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web, διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της, παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις και αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του Χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως αυτές υποδηλώνονται από τις επιλογές του. Ειδικότερα τα cookies δίνουν στη συσκευή του Χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική του πληροφορία, όπως π.χ. όνομα ή ηλεκτρονική διεύθυνση.
 
2.      Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από τον Χρήστη συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Χρήστη στη χρήση «cookies» σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Προς τούτο το σκοπό ο Χρήστης θα βλέπει ένα αναδυόμενο παράθυρο την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί την παρούσα ιστοσελίδα με το οποίο θα ενημερώνεται ότι η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την χρήση των cookies.
 
3.      Ο Χρήστης στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να λαμβάνει χώρα συλλογή των πληροφοριών μέσω των cookies, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορεί να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίσει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του. Ωστόσο οι ως άνω επιλογές ενδέχεται να περιορίσουν τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και τη δυνατότητα της FCH να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 
VIII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 
1.      Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
2.      Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την FCH που απορρέει από το παρόν δε συνιστά παραίτηση από αυτό.
 

IX. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΩ EMAIL

Σας ευχαριστούμε που αποστείλατε το βιογραφικό σας / υποβάλλατε αίτημα ανεύρεσης εργασίας στην ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, σας ενημερώνουμε ότι :

1.- Στην ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρήστη της Διαδικτυακής Τοποθεσίας της εταιρείας μας. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε σε αυτή την ενότητα της Διαδικτυακής Τοποθεσίας θα χρησιμοποιηθούν από εμάς σύμφωνα με όσα ακολουθούν παρακάτω.

2.- Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς», «εμείς» ή «εταιρεία» στο παρόν και σε οποιαδήποτε ειδοποίηση συγκατάθεσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

3.- Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

4.- Η οικειοθελής εκ μέρους σας αποστολή προσωπικών δεδομένων σας θεωρείται, εκ του νόμου, ως παροχή ρητής συναίνεσής σας στη συλλογή και επεξεργασία αυτών εκ μέρους της εταιρείας μας.

5.- Εάν, μετά την παροχή των εν λόγω στοιχείων από εσάς, θέλετε να τα τροποποιήσετε ή να τα διαγράψετε εντελώς από τα συστήματά μας, ενημερώστε μας σχετικά και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας (βλ. κατωτέρω ενότητα 12.-).

6.- Με τον όρο προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία εννοούμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως π.χ. το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα στοιχεία επικοινωνίας, η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση και το ιστορικό απασχόλησής σας, άλλες γνώσεις, δεξιότητες ή ενασχολήσεις σας. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορεί πλέον να γίνει ταυτοποίηση ατόμων.

7.- Με τον όρο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία εννοούμε τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε οποιοδήποτε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο σας. Εάν απαιτηθεί τέτοιου είδους στοιχείο για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας, αυτό θα καταστεί σαφές σε μελλοντική επικοινωνία μας και στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαδικασίας υποβολής αίτησης. Εάν κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας έχετε συμπεριλάβει σε αυτήν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία –για παράδειγμα, εάν μας ενημερώσετε για την ιδιότητα μέλους σας σε κάποιο πολιτικό κόμμα– συγκατατίθεστε ρητώς ότι μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8.- Τα προσωπικά δεδομένα σας των οποίων λάβαμε γνώση είναι αυτά που εσείς επιλέξατε να μας αποστείλετε σχετικά με εσάς από το προφίλ ή το βιογραφικό σας σημείωμα, όπως το υποβάλατε στην διαδικτυακή τοποθεσία μας. Ενδέχεται να επιλέξετε να μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία εάν, για παράδειγμα: επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με κάποιο ερώτημα, εγγραφείτε στην τοποθεσία, υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, κάποια έρευνα ή άλλο έντυπο μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία. Ενδέχεται επίσης να υποβάλετε προσωπικά στοιχεία όταν μας ζητάτε να σας παρέχουμε πληροφορίες. Παρέχοντας οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας σε μας, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε πλήρως και δίνετε ρητώς τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και στην επεξεργασία τους. Η Εταιρεία μας δεν μεταφέρει, μεταδίδει, κοινοποιεί, αποθηκεύει είτε τα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σας είτε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σας σε οιονδήποτε τρίτο, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη των παρακάτω αναφερομένων.

9.- Αφού συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από την Διαδικτυακή Τοποθεσία, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε ή/και να τα κοινοποιήσουμε με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Ευκαιρίες Εργασίας - Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας για εργασία στην εταιρεία μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται θέσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει συγκεκριμένη αίτηση ή θέσεις για τις οποίες πιστεύουμε, με βάση την αίτησή σας, ότι ενδέχεται να είστε κατάλληλοι και οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες εργασίας.

Β. Ενημερωτικά μηνύματα - Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ειδήσεις, πληροφορίες και ευκαιρίες εργασίας στην εταιρεία μας ή στον Όμιλο Εταιρειών, στον οποίον ανήκει η εταιρεία μας, όπως, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις διευθύνσεις, τις θέσεις εργασίας, τις επωνυμίες και τους εργαζομένους μας. Ωστόσο, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις κάθε φορά που θα επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας από τέτοιου είδους ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή (βλ. κατωτέρω ενότητα 12.-)

Γ. Ανάλυση - Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία για αναλύσεις προσλήψεων και μάρκετινγκ εσωτερικής χρήσης, όπως, για παράδειγμα, για να αξιολογήσουμε τάσεις του εν δυνάμει προσωπικού και των καταναλωτών μας ή για να υπολογίσουμε την κυκλοφορία στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε μη προσωπικά στοιχεία σε τρίτα μέρη, όπως στους παρόχους υπηρεσιών και στους διαφημιστές μας, υπό συλλογική και ανώνυμη μορφή, το οποίο σημαίνει ότι τα στοιχεία δεν θα περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Δ. Πώληση ή Μεταβίβαση - Σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής στον έλεγχο, μεταβίβασης σημαντικών στοιχείων ενεργητικού, χρηματοδότησης, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της ΦΡΗΣΛΑΝΤ-ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε ή να αναθέσουμε σε τρίτους στοιχεία που αφορούν τη σχέση σας με την εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας που έχετε παράσχει σε μας. Ε. Νομικοί λόγοι - Ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε ή/και να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν επιτρέπεται ή εάν απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε όποια περίπτωση θεωρήσουμε ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη, προκειμένου να εντοπίσουμε, να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε εμάς ή/και άλλα τρίτα μέρη από σφάλμα, αμέλεια, παραβίαση σύμβασης, κλοπή, απάτη και άλλη παράνομη ή επιζήμια δραστηριότητα, να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ελέγχου και ασφάλειας της εταιρείας μας και για να ελέγξουμε τη συμμόρφωση με πολιτικές της εταιρείας, διαδικασίες, νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις.

10.- Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα ώστε να διαφυλάσσουν τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, η διαβίβαση στοιχείων μέσω του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και δεν μπορούμε να παρέχουμε εγγυήσεις για την ασφάλεια των στοιχείων σας που διαβιβάζονται στην τοποθεσία μας. Συνεπώς, συνιστούμε να μην συμπεριλαμβάνετε εμπιστευτικά, αποκλειστικά ή ευαίσθητα στοιχεία στην αίτησή σας ή σε επακόλουθα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11.- Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν επιθυμούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 2 ετών, με πέρας του οποίου θα διαγραφούν. Εάν, ωστόσο, μας έχετε ζητήσει να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με νέες θέσεις εργασίας εντός της εταιρείας μας σε σταθερή βάση, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τέτοιου είδους ευκαιρίες εργασίας.

12.- Κατόπιν έγγραφου αιτήματός σας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύουν (συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει), θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας ή/και θα διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες σε αυτά ή/και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με : α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικά διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας. δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. ε) Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και στ) Την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση ε΄, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Για να μας ενημερώσετε για τέτοιου είδους αιτήματα, επικοινωνήστε στη διεύθυνση hr.hellas@frieslandcampina.com και επισημάνετε το μήνυμά σας με την κεφαλίδα θέματος «Career – privacy question» (Καριέρα – ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων).

 
 
 


© 2014